Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Norjaan > Peruskoulu

Peruskoulu

Peruskoulu on Norjassa pakollinen ja kaikilla lapsilla on kymmenen vuoden oppivelvollisuus. Oppilaat aloittavat koulun sen vuoden elokuussa, jona he täyttävät kuusi vuotta. Peruskoulu on jaettu kahteen asteeseen. Ensimmäistä seitsemää vuotta peruskoulussa (1.-7. luokka) kutsutaan nimellä barneskole ja kolmea seuraavaa vuotta (8.-10. luokka) nimellä ungdomsskole. Koulut voivat tarjota oppimateriaalin ja välineet, mutta oppilaiden täytyy itse tuoda kouluruoka (eväsrasia).

Peruskoulutus on Norjassa ilmaista ja se on kuntien rahoittamaa. On myös olemassa yksityisiä peruskouluja, joiden käymisestä pitää maksaa. Lisätietoa kunnan koulunkäyntimahdollisuuksista saat asuinkunnastasi, tai siitä kunnasta, johon aiot muuttaa.

Jos sinulla on peruskouluikäisiä lapsia ja aiot oleskella Norjassa yli kolme kuukautta, tulee sinun ottaa yhteyttä asuinkuntaasi ja ilmoittaa lapsi kouluun.

Oppilailla, joiden tarpeita ei voida riittävällä tasolla ottaa huomioon tavallisessa opetuksessa, on oikeus erityisopetukseen. Erityisen tarpeen syillä ei ole väliä.

Erityinen kielenopetus
Peruskoulun oppilaat, joilla on äidinkielenään joku muu kieli kuin saame tai norja, ovat oikeutettuja norjan erityisopetukseen. Tämä oikeus on voimassa siihen asti, että oppilas hallitsee norjankielen niin hyvin, että kykenee seuraamaan tavallista opetusta. Tromssan ja Finnmarkin alueella oppilailla on oikeus suomi toisena kielenä-opetukseen, jos sitä vaatii vähintään kolme oppilasta. Saamenkielisillä alueilla oppilailla on oikeus saamenkielen opintoihin sekä saamenkieliseen opetukseen.

Läksyapu
Peruskoulun oppilailla on oikeus kunnan tarjoamaan ilmaiseen läksyapuun. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta (SFO*)
Kaikkien kuntien tulee tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaa (Norjassa SFO) koulupäivää ennen ja sen jälkeen kaikille 1.-4. luokkalaisille sekä niille lapsille, joilla on erityisiä tarpeita aina 7. luokkaan asti. Lapset voivat näin olla koulussa tavallista kouluaikaa aikaisemmin ja sen jälkeen, kun vanhemmat ovat työssä. Toiminnan avulla halutaan tarjota lapsille leikkiä ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa lapsen ikä, toimintakyky ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Kunnat voivat vaatia maksua aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta kattaakseen siitä aiheutuvat kustannukset. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Tiedustele asuinkunnastasi aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ja millaisilla aukioloajoilla sitä kunnassasi järjestetään.

Kodin ja koulunvälinen yhteistyö
Kodin ja koulun välinen yhteistyö lapsen oppimiseen liittyvissä asioissa on tärkeää. Norjassa on siksi tiheämpi yhteydenpito vanhempien ja koulun välillä kuin monessa muussa maassa. Luokan opettaja ja oppilaiden vanhemmat kokoontuvat vanhempaintapaamiseen (foreldremøte) yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Luokan opettaja/koulu kutsuu lisäksi jokaisen lapsen vanhemmat keskusteluun kahdesti vuodessa (foreldresamtale). Keskusteluhetkessä opettaja kertoo vanhemmille lapsen koulunkäynnistä ja vanhemmilta tiedustellaan mielipidettä lapsen kehityksestä. Koulu odottaa, että vanhemmat osallistuvat sekä vanhempaintapaamiseen että keskusteluihin. Vanhemmat saavat kutsun näihin etukäteen.